dimecres, 26 de maig de 2010

Dos llibres de Jaume Sobrequés (i 2)

Aquest escrit és la continuació de: Dos llibres de Jaume Sobrequés (1). Mancava definir el parentiu entre Orígenes hispanos de California i l'anterior Els Catalans en els orígens històrics de Califòrnia, els dos llibres de Jaume Sobrequés i Callicó. Les opcions que proposava eren: A (Cap parentiu), B (Transsubstanciació de català en hispà, és a dir, traducció directa i canvi de títol), C (Ampliació de continguts).

El Servei de Documentació d'aquest blog em va posar els dos llibres damunt la taula i em vaig posar a esbrinar si alguna de les tres opcions era la correcta. Ho volia fer durant la migdiada que fa la Queralt després de la papilla de verdures i pollastre, però de seguida vaig veure que caldria una mica més de temps. Perdoneu el retard, sé que els lecturaires esperaven amb ànsia aquest post...

Descartem l'opció A
L'opció de cap parentiu pot ser descartada donant un cop d'ull als índexs de les dues obres, a les imatges i referències bibliogràfiques, molt majoritàriament compartides entre els dos llibres. L'opció A queda, doncs, descartada. De fet, el mateix autor reconeix la relació entre les dues obres a la Introducción y propósito d'Orígenes... (p. 13), on afirma que Els Catalans... va ser el precedent d'Orígenes..., essent aquesta darrera obra "degudament ampliada i actualitzada", respecte de l'altra, s'entén.

Descartem l'opció B
És Orígenes... simplement una traducció d'Els Catalans... més un canvi de titol? Definitivament, no. És traducció i adaptació i, a més, l'autor i/o els traductors-adaptadors, han afegit nou material al text original. Això ens portaria a l'opció C.

Opció C - Ampliació de contingut
Efectivament, l'autor i/o els traductors-adaptadors han afegit al text les semblances biogràfiques de vint-i-un missioners espanyols i un de novohispà que no figuraven a Els Catalans.... Perquè ens fem una idea de l'abast d'aquest afegit, el nou material ocupa, tot en gros, 29 pàgines de les 536 que té el nou llibre Orígenes... Hem de convenir que l'ampliació de contingut per aquesta banda existeix però es modesta, amb relació al conjunt de l'obra. Un treball puntual important ha estat la fusió i reorganització dels capítols XIII i XIV originals. La resta ha estat, bàsicament, la traducció i adaptació del text original, que ocupa aproximadament el 90% de les pàgines del llibre.

Estructura de l'índex i títols dels capítols
Fent abstracció de la traducció dels títols, els dos índexs serien idèntics si no fos per les excepcions següents:

1) Els títols ja no fan referència als catalans sinó als espanyols o a altres descriptors dels colonitzadors:
II. Els catalans a Califòrnia:...
->II. Los pioneros de California:...
IV. Els catalans i la fundació de San Francisco
-> Cap. IV. La expedición de Anza y la fundación de San Francisco
VIII. El retorn del català Pere Fages...
-> VIII. El regreso de Pedro Fages
IX. Els catalans a Califòrnia...(1791-1821)
-> IX. Los españoles en California...(1791-1821)
XI. Catalans i mallorquins en la vida de les missions...
-> Semblanzas biográficas de los misioneros...
(aquí s'han afegit les semblances que esmentades més amunt)
XII. La societat índia que conegueren els catalans a Califòrnia
-> XII. La sociedad india que conocieron los españoles en California

2) Els capítols XIII i XIV de
Els Catalans... s'han fusionat i adaptat en un de sol a Orígenes....
Títols a
Els Catalans...:
XIII. El vi i la vinya en els orígens de Califòrnia
XIV. Altres aspectes de l'herència catalana a Califòrnia
Títol a
Orígenes...:
-> XIII. El legado español en California: el vino y otras herencias
El treball incorporat en aquests dos capítols seria una reorganització de nivell mitjà o alt, pel fet que aquests capítols eren, sobretot el XIV, els més orientats a la contribució catalano-mallorquina.

En els capítols que han vist el seu títol descatalanitzat (tan descatalanitzat que "el català Pere Fages" esdevé, simplement, "Pedro Fages" en el nou títol) potser podríem esperar un contingut força diferent del de l'obra original. Ha estat així? Sí en el capítol biogràfic i força en la fusió dels XII i XIV originals. En la resta, molt menys, si no gens.

Una mostra del treball de traducció i adaptació: el capítol VI
He triat el capítol VI (Els catalans i la fundació de San Francisco/La expedicion de Anza y la fundación de San Francisco), que presentava un canvi significatiu en el títol. En aquest capítol hi ha 28 notes o referències bibliogràfiques a peu de pàgina, que són les mateixes en els dos textos. L'única diferència és la primera nota, que és una petita revisió de la bibliografia referent a l'expedició de la fundació de San Francisco, i que a Orígenes... porta un afegitó de tres línies esmentant l'obra més actualitzada sobre el tema, que va publicar Vladimir Guerrero el 2006. Per tant, l'actualització bibliogràfica en aquest capítol es mínima. Pel que fa a les figures d'aquest capítol (mapes, reproduccions de quadres i de textos originals), a Els Catalans n'hi ha 11, totes incloses a Orígenes..., i a més, a aquesta darrera s'hi ha afegit un mapa amb les rutes de les dues expedicions d'Anza, reproduït, precisament, de l'obra de Guerrero (2006). Aquesta figura és força aclaridora, però no crec que representi un canvi essencial en el capítol, especialment pel que fa a la reconversió hispana.

Detalls de la revisió, la traducció i l'adaptació del capítol VI
Pel que fa a revisió, traducció i adaptació del capítol, els canvis són, bàsicament:
a) Afegir el gentilici dels "no catalans": aprendrem, per exemple, que aquell navegant era sevillà o que aquell franciscà era aragonès.
b) Correcció de gentilicis equivocats: sabrem que Moraga no era català (tal com s'indicava a
Els Catalans...), sinó fill de catalans i nascut a tal lloc del virregnat; o Anza serà classificat com a novohispà en lloc d'hispano-mexicà.
c) Afegir el nom de pila i/o el càrrec o ofici dels no catalans, que sovint apareixien citats només pel cognom.
d) Es corregeix alguna dada numèrica, com l'antiguitat de Culiacán.
e) S'afegeixen pinzellades que defineixen millor alguns personatges, com el pare Juan Díaz.
f) Es fan petits canvis o afegits que responen a una revisió de l'estil o tendeixen a clarificar algun punt de la narració.
g) Se suprimeix en diverses ocasions el gentilici "català" que a l'obra original precedeix el nom d'alguns protagonistes
h) Tots els noms de fonts dels catalans i els mallorquins s'han traduït al castellà. S'han de traduir els noms en estudis històrics del segle XVIII? A
Els Catalans... l'autor ¿havia de traduir al català els noms que als documents de l'època figuraven en castellà (com el de Pedro Fages, la signatura del qual s'ha reproduït a la pàgina 15 d'Els Catalans...? O bé, a Orígenes... Sobrequés havia de traduir els noms que a l'obra original ell mateix escrivia en català?
i)
Last but not least, alguns passatges en que Sobrequés, al meu entendre sense gaire xovinisme, resaltava els protagonisme específicament català o mallorquí dels pioners de San Francisco queden suprimits o convertits a la hispanitat. Una de les frases resultants cap al final del capítol és antològica.

En general al capítol VI es veu que hi ha hagut un treball meditat de revisió , de pentinat del text, però la crònica és, al meu entendre, essencialment, si no exactament, la mateixa. Jo crec que el capítol original era bàsicament una crònica de la segona expedició d'Anza, en què els catalans i mallorquins van jugar, com se sap, un paper important, i qualsevol crònica de l'època ho hauria de reflectir. Per això, la cirurgia hispana del capítol s'ha pogut fer sense gaires sutures.

Després de revisar (amb menys detall) la resta del llibre, concloc que Els Catalans... s'ha traduït i adaptat sencer, ocupant la gran majora del text d'Orígenes..., amb una modesta ampliació de contingut pel que fa a les semblances biogràfiques, amb una fusió de dos capítols, i amb una traducció-adaptació que no modifica essencialment el treball anterior, excepte per una certa "descatalanització", més o menys intensa segons la part del text.

Una nota humorística sobre gentilicis
Com bé assenyala l'autor a la p. 11, Els Catalans... Sobrequés realment estudià el paper de catalans, mallorquins i valencians en els primers 50 anys de la història de Califòrnia. (menorquins i pitiüsos no hi surten). Per tant, Sobrequés, al títol (i en alguns títols de capítol), fa servir català com a genèric de català+mallorquí+valencià. Un "genèric català" com a mínim arriscat, si tenim en comte que cap al 1991 ja s'havia demostrat que pràcticament ningú acceptaria aquest nom com a gentilici de totes terres de parla catalana. De fet, no se n'ha trobat encara cap de satisfactori, i, en menor mesura, tampoc s'ha trobat un nom de la llengua que faci tothom content. Però, involuntàriament, Sobrequés ens suggereix nous gentilicis pancatalans que jo us convido a sospesar per al futur, a la vista dels canvis produïts en la traducció i adaptació dels títols del llibre i dels capítols:

Catalans+mallorquins+valencians =
- Pioners de Califòrnia
- Expedicionaris d'Anza
- Hispans
- Espanyols

Altres aspectes
Se m'acudeixen aspectes secundaris (o no) d'aquestes obres, que no hi ha espai per a tractar en aquest escrit i que potser comentaré algun dia:
1. Per què l'adjectiu "històric" (Els Catalans en els orígens històrics de Califòrnia) cau del títol del llibre? No és del tot banal...
2. Per què s'amaga el títol original a la pàgina dels copyrights?
3. Quanta gent a Espanya hauria comprat un llibre titulat: Los catalanes en los orígenes històricos de California?
4. S'ha perdut l'oportunitat de publicar un llibre titulat: The Catalans in the [historical] origins of California?

Recomano els llibres?

Podeu trobar Els Catalans en els orígens històrics de Califòrnia a diverses biblioteques universitàries i municipals, i Orígenes hispanos de California potser encara només a les llibreries. Val la pena llegir-ne algun? Com a lector profà en el tema no sóc la persona més indicada per fer-ne la una valoració historiogràfica. Com a common reader ambdós llibres em semblen una interessant (i extensa) síntesi de la colonització espanyola de Califòrnia, i bastant rigorosa, si podeu prescindir dels petits detalls que m'he permès comentar amb tanta profusió.

2 comentaris:

  1. bé, pel que dius pareix que siga una mena de 'transsubstanciació-una-mica-ampliada'...

    ResponElimina